Algemene Voorwaarden

CUE4 Events Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op al onze evenementen.

Artikel 1 Definities

“Organisatie”:
CUE4 B.V.

“Evenement”:
Iedere door de organisatie georganiseerde activiteit(en) waaronder, festivals, muziekfeesten, en horeca, in de breedste zin van het woord. 

“Bezoeker”:
rechts)persoon(en) die op een geldige wijze een entreebewijs heeft gekocht of verkregen voor een door de organisatie georganiseerd evenement en iedere persoon die zich met een geldig entreebewijs toegang wenst te verschaffen tot een evenement.

“Entreebewijs” of “Entreebewijzen”:
Een door of namens de organisatie verstrekt (digitaal) document of een door of namens de organisatie verstrekte (bar)code, waarmee de bezoeker toegang kan verkrijgen tot het specifiek aangeduid evenement.

“Tokens”:
Door de organisatie uitgegeven munten, die bezoekers tegen een door de organisatie vastgesteld bedrag kunnen aanschaffen, en die tijden het Evenement op daartoe door de organisatie aangewezen plaatsen als betaalmiddel kunnen worden gebruik.

“Terrein”:
Alle gebouwen, (al dan niet overdekte) ruimten, velden, die deel uitmaken van het gebied waar het evenement plaatsvindt, waaronder tevens begrepen de aanlooproutes en parkeerplaatsen.

“Accommodatie”:
Een specifiek door de organisatie aangewezen onderdeel van het terrein voor bezoeker om gedurende het evenement, te verblijven al dan niet voorzien van een specifieke voorziening voor bezoeker (bijvoorbeeld: festitent, kartent, festipi, flexotel en vriendenplek). Onder de accommodatie worden ook de voorzieningen verstaan.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten, waaronder alle geleverde diensten, handelingen, leveranties en werkzaamheden van CUE4  samenhangend met het Evenement.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de overeenkomst indien deze tot stand komt door middel van -en/of bezoeker een toegangsbewijs koopt via een door CUE4 ingeschakelde officiële (voor) verkooporganisatie.
2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarde van bezoeker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij CUE4 hiermee schriftelijk heeft ingestemd.
2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slecht bindend indien en voor zover CUE4 zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard. Een door CUE4 uitdrukkelijke schriftelijk aanvaarde afwijking heeft slechts betrekking op de overeenkomst waarvoor CUE4 de afwijking heeft aanvaard.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomsten

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat bezoeker een toegangsbewijs voor het evenement koopt en/of bestelt, ongeacht het (voor) verkoopadres en/of op het moment dat bezoeker een toegangsbewijs op een andere wijze in bezit heeft gekregen.

 

Artikel 4 Toegangsbewijs

4.1 Het toegangsbewijs is en blijft ten allen tijden eigendom van CUE4.
4.2. Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang tot het evenement aan één persoon.
4.3 Het toegangsbewijs is strikt persoonlijk en geeft alleen toegang aan diegene die het toegangsbewijs voor de eerste keer toont bij de aanvang en/of de entree van het evenement.
4.4 Het toegangsbewijs vertrekt toegang tot het evenement aan bezoekers ouder dan de genoemde leeftijd per evenement.
4.5 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs een bezoeker is verstrekt, rust het risico van verlies, diefstal, beschadiging en misbruik op bezoeker.
4.6 CUE4 garandeert alleen de geldigheid van een toegangsbewijs, indien deze is gekocht en/of besteld bij een officieel door CUE4 erkend (voor) verkoopadres. De bewijslast hieromtrent rust op bezoeker.
4.7 CUE4 behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal – al dan niet – per persoon te reserveren toegangsbewijzen.
4.8 Een Reguliere en VIP reservering kan na de ondertekening van de reservering niet meer worden geannuleerd.
4.9 Aanvangstijden, zoals genoemd op het toegangsbewijs, zijn onder voorbehoud.

Artikel 5 Verbod (door)verkoop

5.1 Het is bezoeker niet toegestaan het toegangsbewijs anders dan met de schriftelijke toestemming van CUE4 (door) te verkopen aan een derde en/of toegangsbewijzen met en een commercieel oogmerk aan te bieden of (door) te verkopen aan derden.
5.2 Indien CUE4 gegronde redenen heeft om aan te nemen dat bezoeker niet de oorspronkelijke koper van het toegangsbewijs is en/of het toegangsbewijs is (door) verkocht en/of het toegangsbewijs is vervals, dan behoudt CUE4 het recht voor om de betreffende bezoeker de toegang tot het evenement te ontzeggen zonder gehouden te zijn de entreeprijs terug te betalen aan bezoeker.
5.3 Het is bezoeker niet toegestaan om op welke wijze dan ook reclame te maken voor het evenement.

Artikel 6 Verplichtingen bezoeker

6.1 Bezoeker is verplicht om zich te houden aan alle veiligheidsregels die gelden op locatie en voorts alle instructies op te volgen van het aanwezige personeel, de beveiliging, de brandweer, de politie en andere bevoegden.

6.2 Bezoeker is verplicht om mee te werken aan fouillering bij de entree alsmede gedurende het evenement.
6.3 Bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs, die bezoeker bij de entree en/of gedurende het evenement op eerste verzoek van CUE4 en/of personeel op locatie dient te tonen.
6.4 Bezoeker is verplicht om bij de entree en/of gedurende het evenement op eerste verzoek van CUE4 en/of personeel op locatie een geldig identiteitsbewijs te tonen.
6.5 Het is bezoeker niet toegestaan om professionele opnameapparatuur mee te nemen naar het evenement en/of mee te nemen naar de locatie. Indien bezoeker professionele opnameapparatuur meeneemt naar het evenement en/of de locatie, dan heeft CUE4 het recht om deze apparatuur voor de duur van het evenement in beslag te nemen en reeds gemaakte opnames te wissen.
6.6 Het is bezoek niet toegestaan om het evenement in zijn geheel en/of uitgevoerde werken in het geheel op welke wijze ook te registreren. Indien bezoeker hiermee in strijd handelt , dan heeft CUE4 het recht om deze registratie in beslag te nemen en reeds gemaakte opnames te wissen.
6.7 Het is bezoeker niet toegestaan om (huis)dieren, glaswerk, plastic, blik, vuurwerk, etenswaren, drinkwaren, alcohol, drugs, wapens, paraplu’s, spandoeken, vloeistoffen (zoals, deodorant, aanstekergas en parfum), vlaggen, anderen gevaarlijke objecten en objecten die geluidsoverlast veroorzaken mee te nemen naar het evenement en/of mee te nemen daar de locatie.

6.8 Het is bezoeker niet toegestaan om andere bezoekers en aanwezig personeel tijdens het evenement lastig te vallen en/of te hinderen. Het is bezoeker tevens niet toegestaan om tijdens het evenement en/of locatie in staat van openbaren dronkenschap te verkeren en/of te urineren buiten de daarvoor bestemde openbare toiletruimtes.
6.9 Indien bezoeker tijdens het evenement de locatie verlaat, dan vervalt daarmee de geldigheid van de toegangsbewijs.

Artikel 7 Rechten CUE4

7.1 CUE4 behoudt zich voor en tijdens het evenement het recht voor om bezoeker de toegang tot het evenement te ontzeggen en/of bezoeker van het evenement te verwijderen, indien CUE4 dit redelijkerwijs nodig acht voor de handhaving van de veiligheid en de openbare orde.
7.2 Indien bezoeker tekortschiet in de nakoming van enige verplichting op grond van de overeenkomst, dan heeft CUE4 – zonder af te doen aan de reeds genoemde remedies ten behoeve van CUE4 – het recht om het toegangsbewijs ongeldig te verklaren en/of bezoeker de toegang tot het evenement te ontzeggen en/of bezoeker van het evenement te verwijderen zonder gehouden te zijn de entreeprijs terug te betalen aan bezoeker.

7.3 Consumptiebonnen en/of munten, die tijdens het evenement zijn gekocht, zijn uitsluitend geldig tijden het evenement.
7.4 De artiest en CUE4 hebben het recht om het evenement in de ruimste zin van het woord te registreren, waardoor maar niet beperkt tot het maken van foto’s en het maken van beeld- en geluidsopnamen van het publiek en bezoeker(s). daarnaast hebben de artiest en CUE4 het recht om deze registratie in de ruimste zin van het woord te exploiteren, zoals maar niet beperkt tot het uitbrengen van CD’s, DVD’S en het uitzenden door middel van derden van commercials.
7.5 Indien bezoeker voorkomt in deze opname(n) en/of het portret van bezoeker hierin is vastgelegd, dan geeft bezoeker hierbij de expliciete toestemming voor de exploitatie en/of openbaarmaking hiervan zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 Het bijwonen van het evenement en/of het betreden van de locatie geschiedt uitdrukkelijk op eigen risico van bezoeker, met dien verstande dat CUE4 niet aansprakelijk is voor gehoorschade, zichtschade/blindheid, ander lichamelijk letsel en schade aan goederen, zoals maar niet beperkt tot kleding, al dan niet toegebracht door het publiek.
8.2 CUE4 is uitsluitend aansprakelijk voor schade van bezoeker die het gevolg is van een aan CUE4 toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

8.3 De totale aansprakelijkheid van CUE4 wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt is tot het bedrag dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van CUE4 zal worden uitgekeerd.

8.4 Aansprakelijkheid van CUE4 voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemist besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

8.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade binnen 48 uur na het ontstaan daarvan schriftelijk bij CUE4 meldt.
8.6 Indien CUE4 direct of indirect ondergeschikten van CUE4, niet-ondergeschikte, hulppersonen en/of andere personen bij de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, is iedere aansprakelijkheid van CUE4 ingevolge artikel 6:76 BW, artikel 6:170 BW, artikel 6:717 BW en artikel 6:172 BW uitgesloten en is CUE4 niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze personen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevenden van CUE4.
8.7 CUE4 zal ernaar streven dat het evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. CUE4 is niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de schade die hieruit mocht voortvloeien voor bezoeker.
8.8 Bezoeker wordt geacht bekend te zijn met het repertoire en de uitvoeringen van artiest. CUE4 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze van uitvoeren door de artiest en de lengte van het optredendoor artiest.
8.9 In geval de bezoeker het toegangsbewijs koopt van een derde – niet zijnde CUE4 – en deze derde om wat voor reden dan ook de kaarten niet aan de bezoeker levert, is CUE4 op geen enkele wijze aansprakelijk, noch voor terugbetaling van reeds door de bezoeker betaalde tickets, noch voor het alsnog leveren van een vervangend toegangsbewijs.

8.10 Bezoeker zal CUE4 vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van schade waarvoor bezoeker jegens die derden op grond van de wet aansprakelijk is. Bezoeker zal aan CUE4 iedere schade vergoeden, hierin mede begrepen alle door CUE4 gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van die derden.

Artikel 9 Overmacht

9.1 In geval van overmacht zal CUE4 het recht hebben om het evenement te verplaatsen of te annuleren.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van CUE4 onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van CUE4 jegens bezoeker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van CUE4 kan worden verlangd, zoals maar niet beperkt tot: niet toerekenbare tekortkoming van CUE4 of van personen waarvan CUE4 bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maak, zoals hulppersonen en opdrachtnemers van CUE4, werkstaking, werksluiting, bekende en onbekende ziektes, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, gewijzigde regelgeving, maatregelen van overheidswege, terrorisme(-dreiging), overlijden van een lid van het Koningshuid, niet-nakoming van de verplichtingen door leveranciers van CUE4, storingen in de productie, extreme weersomstandigheden, vorst, natuurrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging, storingen in de geregelde aanvoer van door leveranciers of derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen en/of arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval van de artiest op de dag van het optreden en/of het evenement; overlijden van een familielid van de artiest; het tijdelijk of definitief uiteenvallen van (de groep van) de artiest; de omstandigheden waardoor de artiest niet tijdig de plaats van het optreden kan bereiken (bijvoorbeeld in geval van extreme weersomstandigheden, een verkeersongeval of verkeersopstopping) en/of waardoor het evenement niet op verantwoorde wijze doorgang kan vinden.
9.3 Indien CUE4 het evenement in geval van overmacht annuleert, dan is CUE4 gehouden om aan bezoeker de entreeprijs terug te betalen die is vermeld op het toegangsbewijs, ongeacht de prijs die bezoeker voor het toegangsbewijs heeft betaald. Dit recht op restitutie van bezoeker bestaat gedurende acht weken te rekenen vanaf de datum waarop het geannuleerde evenement zou plaatsvinden bij een (voor)verkoopadres na overhandiging van een geldig, onbeschadigd toegangsbewijs. Servicekosten zijn niet inbegrepen bij deze restitutie en zullen niet worden vergoed. Bezoeker kan in dit geval geen aanspraak maken op vervangende toegang tot een ander evenement.
9.4 Indien CUE4 het evenement in geval van overmacht verplaats naar een ander datum, dan is het toegangsbewijs geldig voor die nieuwe datum. Indien bezoeker op de nieuwe datum verhinderd is, dan heeft bezoeker het recht om de restitutie van de entreeprijs te verzoeken. CUE4 is in dat geval gehouden om aan bezoeker de entreeprijs terug te betalen die is vermeld op het toegangsbewijs, ongeacht de prijs die bezoeker voor het toegangsbewijs heeft betaald. Dit recht op restitutie van bezoeker bestaat gedurende vier weken te rekenen vanaf de datum waarop het geannuleerde evenement zou plaatsvinden bij een (voor)verkoopadres na overhandiging van een geldig, onbeschadigd toegangsbewijs. Servicekosten zijn niet inbegrepen bij deze restitutie en zullen niet worden vergoed. Bezoeker kan in dit geval geen aanspraak maken op vervangende toegang tot een ander evenement.

Artikel 10 Boetebeding

Bij overtreding van enige verplichting van bezoeker ingevolge het bepaalde in artikel 5, is bezoeker, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, voor iedere overtreding een vrijwillige boete ter hoogte van €5.000,00 ineens en €1.000,00 per (door)verkocht toegangsbewijs aan CUE4 verschuldigd, onverminderd enig ander aan CUE4 toekomend recht zoals het recht op schadevergoeding.

Artikel 11 Persoonsgegevens

Indien CUE4 persoonsgegevens verwekt van bezoekers zal CUE4 dit doen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 12 Nietigheid

De nietigheid van enige bepaling van de overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst niet aan. In geval van nietigheid van enige bepaling zullen partijen in verband met het onderwerp van de betreffende bepaling een nadere overeenkomst sluiten die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benadert.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en alle geschillen die voortvloeien en/of verband houden met de overeenkomst, zullen bij uitsluiting van ieder ander forum voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.